Osakemarkkinoiden riskienhallinta strategiat

Julia Pitkänen

Julia Pitkänen

Päivitetty: 27 Syyskuu 2023

Tässä oppaassa käsittelemme eri sijoitusriskien tyyppejä ja annamme muutaman esimerkin niistä. Lisäksi annamme muutaman esimerkin hyvästä hajautus- ja riskienhallintastrategiasta.

Loppuosassa käsittelemme riskienhallintasuunnitelman kehittämistä ja usein kysyttyjä kysymyksiä riskienhallinnasta.

eToro logo
Arvio
5/5
Vastuuvapaus: Pääomasi on vaarassa. Muut maksut ovat voimassa. Lisätietoja on osoitteessa etoro.com/trading/fees

Sijoitusriski selitettynä

Sijoitusriskillä tarkoitetaan mahdollisuutta, että sijoitus johtaa tappioon tai poikkeaa odotetusta tuotosta. Kaikkiin sijoituksiin liittyy tietynlainen riski riippumatta siitä, millaiselle myyntitarinalle sijoittajat usein altistuvat.

Näiden riskien ymmärtäminen ja hallitseminen voi olla vaikeaa, mutta se on ratkaisevan tärkeää, jotta sijoittajat voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja siten saavuttaa taloudelliset tavoitteensa.

Sijoitusriskien tyypit ja esimerkit

Likviditeettiriski 

Riski, että sijoitusta ei voida myydä tai muuttaa rahaksi riittävän nopeasti kohtuulliseen hintaan. Esimerkiksi sijoittaminen vähemmän vaihdettuihin tai epälikvideihin omaisuuseriin, kuten tiettyihin kiinteistöihin tai heikosti vaihdettuihin osakkeisiin, voi altistaa sijoittajat likviditeettiriskille, jos myynti tapahtuu nopeasti markkinoiden laskusuhdanteen aikana.

Jos likviditeettiä ei ole saatavilla, sijoitukset menettävät usein osan arvostaan, koska sijoittajat pelkäävät saada rahansa takaisin. Tyypillisesti pienemmissä osakkeissa likviditeettiriski on korkeampi.

Markkinariski (systemaattinen riski) 

Markkinariski eli systemaattinen riski on olennaisesti yleisiä markkinoiden liikkeitä, jotka voivat vaikuttaa koko rahoitusjärjestelmään tai tiettyyn markkinasegmenttiin. Tämä riski ei ole sijoittajien hallinnassa, ja se vaikuttaa jossain määrin kaikkiin sijoituksiin.

Esimerkiksi talouden taantumasta johtuva osakemarkkinoiden äkillinen laskusuhdanne voi saada sijoituksesi arvon alenemaan.

Korkoriski 

Korkoriski on todennäköisyys, että omaisuuserän arvo laskee koron odottamattomista vaihteluista. Korkoriski liittyy enimmäkseen korkosijoituksiin (esim. joukkovelkakirjalainoihin) osakesijoituksen sijaan. Korko on yksi joukkovelkakirjalainan hinnan tärkeistä tekijöistä.

Nykyinen korko ja joukkovelkakirjalainan hinta osoittavat käänteisen suhteen. Toisin sanoen, kun korko nousee, joukkovelkakirjalainan hinta laskee.

Luottoriski (oletusriski) 

Viittaa mahdollisuuteen, että lainanottaja tai velkainstrumenttien liikkeellelaskija ei välttämättä suorita laina- ja korkomaksuja ajallaan.

Yrityksillä voi esimerkiksi olla taloudellisia vaikeuksia ja velkasitoumusten laiminlyönti voi aiheuttaa tappioita joukkovelkakirjalainan haltijoille.

Inflaatioriski (ostovoimariski) 

Riski, että sijoituksen tuottojen ostovoima heikkenee ajan myötä, rahan reaaliarvoa heikentävän inflaation vuoksi. Esimerkiksi suurten käteismäärien hallussapito voi altistaa sijoittajat inflaatioriskille, koska tuotot eivät välttämättä pysy kuluttajahintojen nousun tahdissa.

Kuten vuonna 2022 havaittiin – äärimmäisiä inflaatioympäristöjä esiintyi ja ilman valmistautumista ”turvalliset” sijoitukset voivat itseasiassa menettää arvoaan.

Poliittinen ja sääntelyriski 

Poliittinen ja sääntelyriski syntyy hallituksen politiikkojen, lakien tai määräysten muutoksista, jotka voivat vaikuttaa liiketoimintaympäristöön ja investointeihin. Jos esimerkiksi kyseinen maa kieltäisi tai tiukentaisi säännöksiä kryptovaluuttojen käytölle, voisi se johtaa kryptovaluuttojen arvon merkittävään laskuun tai jopa rajoittaa kryptovaluuttojen saatavuutta.

Valuuttariski (valuuttakurssiriski) 

Valuuttariski syntyy valuuttakurssien vaihteluista, jotka vaikuttavat valuuttamääräisten sijoitusten arvoon. Esimerkiksi ulkomaisiin varoihin sijoittaminen altistaa sijoittajat valuuttariskille, sillä valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa tuottoon muunnettaessa voittoja takaisin sijoittajan kotivaluutaksi.

Hajautus- ja riskienhallintastrategiat

Hajautuksen voidaan sanoa olevan riskienhallinnan perusperiaate, jolla pyritään vähentämään sijoitussalkun kokonaisriskiä. Hajauttamalla sijoituksia eri omaisuuseriin, sektoreihin ja paikkoihin – sijoittajat voivat vähentää yksittäisiä riskejä ja auttaa saavuttamaan vakaampaa tuottoa.

Seuraavaksi näet 3 esimerkkiä erilaista hajautus- ja riskienhallintastrategioista.

Omaisuuden allokointi 

Kyseinen riskienhallintastrategia sisältää sijoitussalkun jakamisen eri omaisuusluokkien, kuten osakkeiden, joukkovelkakirjalainojen, käteisen ja vaihtoehtoisten sijoitusten kesken. Kohdistamalla sijoituksia eri omaisuuseriin, sijoittajat voivat saavuttaa tasapainon riskin ja mahdollisen tuoton välillä.

Esimerkiksi taloudellisen epävarmuuden aikoina hajautettu varojen allokaatio niin osakkeissa kuin joukkovelkakirjoissa voi auttaa lieventämään osakemarkkinoiden laskusuhdanteen vaikutuksia.

Sektorin valinta

Jokaisessa omaisuusluokassa sijoittajat voivat hajauttaa entisestään valitsemalla eri sektoreita. Eri sektorit toimivat eri tavalla taloudellisten olosuhteiden mukaan.

Esimerkiksi teknologiaosakkeet voivat menestyä paremmin nopean teknologisen kehityksen aikana, kun taas kulutustavarat voivat tarjota vakautta talouden laskusuhdanteen aikana. Hajauttamalla eri toimialoille, voit vähentää altistumistasi mille tahansa toimialalle ominaisille riskeille.

Tasapainottaminen

Yksi parhaista riskienhallintastrategioista on tasapainottaminen, joka edellyttää salkun säännöllistä kohdistamista takaisin alkuperäiseen tavoiteallokaatioon. Koska ajan mittaan eri omaisuuserät toimivat eri tavalla, voi salkun omaisuusallokaatio poiketa sen alkuperäisestä saldosta.  

Tasapainotusta käyttämällä sijoittajat voivat tehokkaasti ylläpitää riskitasoa haluamillaan parametreilla ja tilaisuuden tullen lukita tuottoa hyvin tuottavista omaisuuseristä samalla, kun he voivat hyödyntää heikosti tuottavien omaisuuserien mahdollisuuksia.  

Riskienhallintasuunnitelman kehittäminen

Laaturiskien hallintastrategian kehittäminen voi vaatia asiantuntevaa ohjausta neuvonantajalta. He voivat auttaa sinua perusvaiheissa, joka voi edesauttaa sinua turvaamaan taloutesi tulevaisuudessa.

Alla on listattuna muutamia perusvaiheita, joita he voivat antaa ja joita sinun ehkä kannattaa hyödyntää kehittäessäsi riskienhallintasuunnitelmaa:

  1. Sijoitustavoitteiden selvittäminen: Aloita asettamalla selkeät ja realistiset tavoitteet, olipa kyseessä sitten eläkesuunnittelu, koulutuksen rahoittaminen tai varallisuuden säilyttäminen.
  2. Talouden perusteellinen arvio: Arvioi tulot, menot, velat sekä verotilanne ja nykyiset investoinnit saadaksesi kokonaisvaltaisen kuvan taloudellisesta tilanteestasi.
  3. Arvioi riskinsietokyky: Arvioi mahdollisimman tarkasti riskinsietokykysi. Vastaa kysymykseen ”Onko minun otettava tämä riski saavuttaakseni tavoitteeni?”.
  4. Korosta hajautusta: Hajauta riskisi eri omaisuuserien, sektoreiden, sijoitusluokkien ja omaisuuserien välillä, vähentääksesi haavoittuvuutta markkinoiden vaihteluille.
  5. Säännöllinen tarkistus ja tasapainottaminen: Tarkkaile salkkusi suorituskykyä ja tee tarvittavat muutokset ylläpitääksesi haluttua riskitasoa.
  6. Toteuta tehokas riskienhallinta: Harkitse joidenkin edellä mainittujen riskienhallintastrategioiden toteuttamista yhdessä pitkän aikavälin näkemyksen kanssa portfoliostasi, mikä auttaa lisäämään mahdollisuuksiasi onnistua tavoitteidesi saavuttamisessa.
  7. Pysy ajan tasalla: Kouluta itseäsi jatkuvasti rahoitusmarkkinoista ja sijoitusstrategioista, jotta voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.
  8. Säännöllinen suunnitelman uudelleenarviointi: Tarkista säännöllisesti riskienhallintastrategiasi ja suunnittele mukautuvasi elämän muutoksiin ja kehittyviin taloudellisiin tavoitteisiin.

Valvonta ja tasapainotus

Hyvin määritelty prosessi ja kurinalainen lähestymistapa sijoitussalkkusi hallintaa on välttämätöntä taloudellisten tavoitteidesi saavuttamiseksi. Salkkusi suorituskyvyn säännöllinen seuranta ja sen allokoinnin säännöllinen tasapainottaminen ovat tärkeitä vaiheita halutun riskialttiuden ylläpitämisessä.

Ajan myötä markkinoiden vaihtelut voivat saada sijoittajien omaisuusallokaatiot poikkeamaan aiotuista tavoitteista. Noudattamalla systemaattista prosessia ja kurinalaisuutta tasapainottamisessa, voit tehokkaasti hallita riskejä sekä optimoida tuotot ja siitä huolimatta pysyä samalla tiellä kohti taloudellisia tavoitteitasi.

Portfoliosi jatkuva seuranta ja tasapainottaminen on onnistuneen riskienhallinnan avaintekijä. Tämä prosessi varmistaa, että omaisuusallokaatiosi pysyy riskinsietokykysi ja pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisena. Siihen kuuluu sijoitustesi suorituskyvyn arvioiminen ja tarvittavien muutosten tekeminen salkun uudelleen suuntaamiseksi markkinaolosuhteiden muuttuessa. Jossain tilanteessa avun hakeminen ammattimaisilta neuvonantajilta voi olla erittäin hyödyllistä, vaikka jotkut yksittäiset sijoittajat yrittävät luoda ja hallita sijoitusprosessiaan. Neuvojat voivat auttaa sijoittajia välttämään sijoittamiseen liittyviä yleisiä sudenkuoppia tai käyttäytymisharhoja.

Usein kysytyt kysymykset sijoittamisen riskienhallinnasta

Mitkä ovat yleisiä sijoitusriskejä, joista sijoittajien tulisi tietää?

Yksittäisten osakkeiden ostaminen: Yksittäisiin osakkeisiin sijoittaminen voi altistaa sijoittajat tietyille riskeille, kuten yrityskohtaisille ongelmille, markkinan tunnelman vaihteluille ja odottamattomille tapahtumille. Esimerkiksi Tesla, joka on korkea profiilin yritys, koki huomattavaa osakekurssien vaihteluita tuotantohaasteiden, sääntelyn valvonnan ja toimitusjohtajan viestinnän vuoksi, mikä vaikutti sijoittajien tuottoon.

Uskominen kaikkeen, mitä he kuulevat tai lukevat: Riski syntyy, kun sijoittajat ostavat vakuuttavan markkinointitarinan tekemättä omaa perusteellista tutkimusta. Etenkin epävakailla kryptovaluuttamarkkinoilla tällainen käyttäytyminen voi olla erityisen vaarallista. Esimeriksi jos sijoittajat toimivat vahvistamattomien tietojen perusteella ja luottavat krypto-pörssiin ilman asianmukaisuutta, voi se johtaa merkittäviin tappioihin sääntelyn muutoksissa tai tietoturvaloukkauksissa, josta hyvänä esimerkkinä löytyy FTX:n konkurssi.

Pelkoon reagoiminen ja markkinoilta poistuminen: Jos annat pelon ohjata sijoituspäätöksiäsi markkinoiden laskusuhdanteen aikana, seurauksena voi olla menetettyjä mahdollisuuksia ja mahdollisia tappioita. Markkinoiden jatkuva ajoittaminen on haastavaa, ja pelkoon perustavat sijoittajat voivat jäädä paitsi markkinoiden elpymisestä ja mahdollisesta investointien kasvusta.

Miten voin minimoida sijoitusriskiä?

Eräitä parhaita tapoja minimoida sijoitusriskejä, on sijoitusten hajauttaminen varojen allokoinnin, toimialan valinnan, omaisuuden sijainnin ja kurinalaisen tasapainotusprosessin avulla. Vaihtoehtoisesti on mahdollista hankkia itselleen neuvoja. joka voi auttaa koordinoimaan kaikkia näitä riskienhallintastrategioita sekä rahoitussuunnitelmaasi ja verokuvaasi.

Onko sijoitusriskiä mahdollista eliminoida kokonaan?

Mikään sijoitusstrategia ei voi kokonaan poistaa riskejä, koska kaikkiin sijoituksiin liittyy luonnostaan epävarmuutta. Sijoittajien ensisijaisena tavoitteena on kuitenkin etsiä optimaalinen tuotto suhteessa riskiin, jonka he ovat valmiita ottamaan. Sijoituksen todellista tuottoa arvioitaessa on tärkeää ottaa huomioon sijoittajan erityinen verotustilanne.

Asianmukaisella verosuunnittelulla voi olla keskeinen rooli verojen jälkeisen tuoton maksimoinnissa, jolloin sijoittajat voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, jotka vastaavat heidän riskinsietokykyään ja taloudellisia tavoitteitaan. Omaksumalla kokonaisvaltaisen lähestymistavan, jossa otetaan huomioon sekä riskienhallinta että verotusnäkökohdat, sijoittajat voivat tehdä parempia sijoitusvalintoja yksilöllisiin olosuhteisiinsa ja lisätä taloudellisten tavoitteidensa saavuttamisen todennäköisyyttä.

eToro logo
Arvio
5/5
Vastuuvapaus: Pääomasi on vaarassa. Muut maksut ovat voimassa. Lisätietoja on osoitteessa etoro.com/trading/fees
Julia Pitkänen

Julia Pitkänen

Julia Pitkänen on suomalainen sijoittaja ja journalisti, joka on tehnyt sijoituksia pörssiin jo vuosikymmenen, portfolioon on kertynyt myös kryptovaluuttoja. Hän on myös erikoistunut sisällöntuotantoon ja journalismiin kirjoittaen usean eri toimialan arvostettuihin verkkosivustoihin. Hänen intohimonsa on auttaa muita ihmisiä kiinnostumaan sijoittamisesta tarjoamalle heille mahdollisimman paljon informaatiota aiheeseen liittyen.